Daily Archives: 06/11/2019

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์(โลหะดามกระดูก) จำนวน 5 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์(โลหะดามกระดูก) จำนวน 5 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อผ้าปิดจมูก 3 ชั้น แบบคล้องหู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.บางกอกอินเตอร์แลบ 10,290

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ไท้เส 10,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ MDT plus 4 cokd sterilant, 5000ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เมดิทอป 6,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เอ็น ที ที 20,000 (5 พย. 62)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อSteam Indicator tape 1/2 ขนาด 12mmx50m โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิมม์ 13,000 (5 พย. 62)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เอ็น ที ที 46,100

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 57,031

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 81,420

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 34,200

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 7,038