Daily Archives: 17/10/2019

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา L63,680

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กลุ่มที่ 1       Iv Catheter                                           จำนวน    1,450  กล่อง กลุ่มที่ 2                    Iv Set                                                   จำนวน  46,800  ชุด กลุ่มที่ 3              

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ