Daily Archives: 09/09/2019

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สค. 62

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Certofix Trio V720 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 18,750

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 19 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 53,765

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 20 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 80,279

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62235

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62240

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62227

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ-ท-62240

ประกาศผู้ชนัเสนอราคา ซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ-ท-62235