Daily Archives: 02/09/2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ L56,710

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ L32,000

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ L7,810

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ L21,380

เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท99,710

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอบุัติเหตุ ประจำปีงปม. 2563

ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคา เอกสารประกวดราคา รายละเอียดงานจ้างเหมาทำความสะอาด รายละเอียดงานจ้างเหมาทำความสะอาด ปี 63 ราคากลาง 5.ราคากลาง

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ ชุดล้างทำความสะอาดภายในข้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิลลิค 29,960 (2 กย. 62)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.แม่ปิงออกซิเจน 5,290