Monthly Archives: September 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศผู้ชนะ 

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ประจำปีงปม.2563

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา PDF เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาเช่า Infusion

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะเช่า PACS (ต.ค)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผุ้ชนะ CT SCAN (ต.ค)

เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2562

เผยแพร่สาระสำคัญ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (ต.ค)pdf

เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 ตุลาคม 2562

เผยแพร่สาระสำคัญ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (ต.ค)

สาระสำคัญของใบสั่งจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์

สาระสำคัญของใบสั่งจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไดล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงปม.2563

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ

ประกาศราคากลาง งานเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ตั้งแต่ 1 – 31 ตุลาคม 2562

ราคากลาง ราคากลาง ของ pacs เดือน ตุลาคม1

ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 ตุลาคม 2562

ราคากลาง ราคากลาง CT scan 2563 (ต.ค)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท11,840

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แสตนดาร์ดก๊าซ 52,444.70

ราคากลางงานจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงปม.2563

ราคากลาง 4. ราคากลาง

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อT-way โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิลลิค 22,470 (27 กย. 62)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิลลิค 8,560

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ไทยก๊อส 43,777.50

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองซิปสีชา ขนาด 8 x 12 ซ.ม. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองซิปสีาทึบ ขนาด 8×12 ซม.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าก๊อสพับ 3*4 8 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ไทยก๊อส 16,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท5,650

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท8,500

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา L48,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา L164,820

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา L364,332.50

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เอ็มดีซี 22,680

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อน้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ เอนไซน์เมดิค (Aniosyme Synergy) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 32,100 (25 กย. 62)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.พีพีเอส 7,590 (25 กย. 62)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62244

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ-ท-62244

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาถ่ายเอกสารฯ ประจำปีงปม.2563

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร PDF เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาถ่ายเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเม้นท์ 36,360

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โกร๊ธ ซัพพลาย 37,690

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเม้นท์ 86,263

ราคากลางเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (ครั้งที่ 2)

ราคากลาง 4. ราคากลาง

ประกาศประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2 เอกสารประกวดราคา เอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 2 รายละเอียดการเช่า รายละเอียดการเช่า (ครั้งที่ 2) ราคากลาง 4. ราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานงานครัว จำนวน 1 ราายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เบตเตอร์ 33,063

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ไทยก๊อส 43,377.5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ1243A Steru gage comply steam integrator 500EA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสสเอช 22,470 (23 กย. 62)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อตัวทดสอบการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Class 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.พีเอ็นเอ็น 8,774

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เบตเตอร์ เมดิคอล 30,334.50

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อ Doctor order sheet จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อ Doctor order sheet จำนวน 1 รายการ