Daily Archives: 21/08/2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา L99,710

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ-ท-62214

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเเจาะจง

ประกาศ-ท-62218

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ-ท-62217

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62218

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62217

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62214

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ IV set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เมดิทอป 12,480 (21 สค. 62)