Daily Archives: 19/08/2019

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.สหแพทย์เภสัช 42,600

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Closed suction system,Adult CH14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เคพีเค เมดิคอล 13,500 (19 สค. 62)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เอ็น ที ที 33,750

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ IV set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เมดิทอป 12,480

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ L216,420

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อใบสั่งยาต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อใบสั่งยาต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ T-way โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ซิลลิค 22,470 (19 สค. 62)

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อสติกเกอร์เนื้อกึ่งมัน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อสติกเกอร์เนื้อกึ่งมัน จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ-ท-62222

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวสวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62222

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ-ท-62221

เผยแพร่สาระสำคัญซื้อ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62221