Daily Archives: 14/08/2019

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ-62210

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62210

ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 จำนวน รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2 จำนวน รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 54 รายการ

ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ