Daily Archives: 09/08/2019

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กค. 62

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ IV Set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เมดิทอป 7,488

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 67,500

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 71,578

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 54,540

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Innofilm 25x72mm 100 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิลลิค 5,350 (9 สค. 62)