Daily Archives: 06/08/2019

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62164

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62195

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62208

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62191

เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างเหมาซ่อมยูนิตทันตกรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ 62221

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ-ท-62208

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา L65,000

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ-ท 620191 (1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโปรแกรมจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ