Daily Archives: 05/08/2019

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าใช้จ่ายประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าใช้จ่ายประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนค่าใช้จ่ายประจำ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เอ็น ที ที 33,750

ราคากลางจัดซื้อด้ามจับสลายต้อกระจกด้วยความถี่สูง จำนวน 1 ชิ้น

ราคากลาง 8. ราคากลาง

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้ออาหารม้า จำนวน 1 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออาหารม้า จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเม้นท์ 54,540