Daily Archives: 02/08/2019

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ

ราคากลางจัดซื้อโปรแกรมจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง 8. ราคากลาง

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อPE-HA-Luron F1.8 Viscoelasit (Sodium Hyaluronic 1.8%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.แม็กซิม 60,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อSkin Stapler,Disposable -35WB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 12,572.50 (2 สค. 62)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อStretch VL Ureteral Stent set 6F/22-30cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.บอสตันไซเอนทิฟิค 24,610 (2 สค. 62)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 95,765

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อInfant,Stethoscope หูฟังแพทย์สำหรับเด็กแรกเกิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 10,143.60

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อรถเข็นคนไข้ 809 ชุปโครเมี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 19,200

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อHem-o-Lok ML Clips (Green) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.อินเตอร์ 24,000 (2 สค. 62)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.อินเตอร์ 34,500

รายงานการประเมินตนเอง (SAR 2019)

รายงานการประเมินตนเอง (SAR 2019)

แนวทางการให้คะแนน (Scoring Guideline)

แนวทางการให้คะแนน (Scoring Guideline)

ภาพรวมของ CLT/PCT(CLT/PCT Profile)

ภาพรวมของ CLT/PCT(CLT/PCT Profile)

Hospital Profile

Hospital Profile

ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อถุงใส่ขยะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อถุงขยะ จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อซองซิปใส่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อซองซิปใส่ยา จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ