Monthly Archives: July 2019

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.แม่ปิง 5,370

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไตรมาส 4)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไตรมาส 4)  ณ 31 กรกฎาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ไตรมาส 4 (กค.62)  

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30-31 กรกฏาคม 2562

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Citroteril 5L โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เฟรซีเนียส 24,610 (30 กค. 2562)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.โกร๊ธ ซัพพลาย 51,810

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อInnofilm 25x72mm 100s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ซิลลิค 5,350 (26 กค. 62)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เอ็มดีซี 30,200

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Microrub blue 300 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 6,420

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62196

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เอช ดี 9,900

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.อินเตอร์พรีทีฟ 15,500

เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างเหมาตรวจเช็คระยะรถยนต์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ 62228

เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างเหมาตรวจเช็คระยะรถยนต์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ 6222

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โกร๊ธ ซัพพลาย 51,810

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อSteam Indicator Tape 1/2 ขนาด 12mmx50m โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิมม์ 6,500 (22 กค. 62)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ยู พี เมดิคอล 34,900

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.โพส เฮลท์ แคร์ 26,929.95

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อDefibrillations Electrode Skintact Easybeat DF-28N for Zoll R series โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เซนต์เมด 9,000

เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท62068

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อRedon Bottle 400cc. LL adapter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ทริมเมอร์ 24,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิลลิค 28,890

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว Peracatic acid โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 5,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท62070

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เอ็มดีซี 63,120

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.แม็ค เมดิคัล 47,957.40

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อEndo tube W/Cuff 7.0mm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 5,400

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.วี อาร์ ซัพพอร์ต 7,775

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 23,861

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) โรงพยาบาลจอมทอง

คัดเลือกหัวหน้าพยาบาล

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ

ชมรมศิษย์บ้านแสงแห่งธรรม วันที่ 14 กรกฎาคม 2562

ชมรมศิษย์บ้านแสงแห่งธรรม  วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ร่วมบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลจอมทอง ดังนี้ 1 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน รุ่น PB 840 จำนวน 1 เครื่อง 2 เครื่องกรัตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า Defibrillator รุ่น Beneheart D3 จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อMicrorub blue 300 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสสเอช 6,420

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.อินเตอร์พรีทืฟ 15,500

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อIV set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เมดิทอป 7,488

ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานห้องผ่าตัดและICU วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานห้องผ่าตัดและICU วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อRedon Bottle 400cc. LL adapter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ทริมเมอร์ 24,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62184

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62160

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการบรรยายโครงการ

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ 8730

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการ

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ 1620

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการบรรยายโครงการฯ

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ 8550

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการ

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ 1860

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อFiapc Probe 2200 A,2.3mm, Flexible,Length 2.2m โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีดี คลีนิก 19,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซีเอสเอ็ม เมด 21,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ1623W Special Ported Cath โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 9,844

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ไท้เส 7,500

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ-ท-62195

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ-ท-62196

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ-ท-62184 (1)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ-ท-62164