Monthly Archives: July 2019

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.แม่ปิง 5,370

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไตรมาส 4)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไตรมาส 4)  ณ 31 กรกฎาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ไตรมาส 4 (กค.62)  

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30-31 กรกฏาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ L8,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Citroteril 5L โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เฟรซีเนียส 24,610 (30 กค. 2562)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.โกร๊ธ ซัพพลาย 51,810

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสเปรย์โฟมยับยั้งการกัดกร่อนสำหรับฉีดพ่นหลังจากการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พีเอ็นเอ็น 9,000

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อInnofilm 25x72mm 100s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ซิลลิค 5,350 (26 กค. 62)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เอ็มดีซี 30,200

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Microrub blue 300 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 6,420

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62196

ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อกระดาษ EKG จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ EKG จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เอช ดี 9,900

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.อินเตอร์พรีทีฟ 15,500

เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างเหมาตรวจเช็คระยะรถยนต์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ 62228

เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างเหมาตรวจเช็คระยะรถยนต์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ 6222

ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อกระดาษ EKG จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ EKG จำนวน 1 รายการ

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อกระดาษ EKG จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ EKG จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อสติกเกอร์เนื้อกึ่งมัน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อสติกเกอร์เนื้อกึ่งมัน จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิลลิค 6,250

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ PE-HA-Luron F1.8 Viscoelasit (sodium hyaluronic 1.8%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แม็กซิม 60,000 (24 กค. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ซิลลิค 19,259.91

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อClosed suction system,Adult CH14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เคพีเค 13,500 (23 กค. 62)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อรถเข็นคนไข้ 809 ชุบโครเมี่ยม ล้อใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเม้นท์ 19,200

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โกร๊ธ ซัพพลาย 51,810

ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้ออาหารม้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออาหารม้า จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อสติกเกอร์เทอร์มอลติดซองยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อสติกเกอร์เทอร์มอลติดซองยา จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อใบสั่งยาต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อใบสั่งยาต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อSteam Indicator Tape 1/2 ขนาด 12mmx50m โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิมม์ 6,500 (22 กค. 62)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ยู พี เมดิคอล 34,900

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.โพส เฮลท์ แคร์ 26,929.95

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อDefibrillations Electrode Skintact Easybeat DF-28N for Zoll R series โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เซนต์เมด 9,000

เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท62068

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตัวกรอง Low Flux ชนิด Synthetic โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.คอสม่า เทรดดิ้ง 8,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อRedon Bottle 400cc. LL adapter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ทริมเมอร์ 24,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิลลิค 28,890

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว Peracatic acid โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 5,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท62070

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อDisposable blood pressure transducer edward โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ไพออริตี้ แคร์ 10,800

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสสเอช 95,765

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Infant,stethocope หูฟังแพทย์สำหรับเด็กแรกเกิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสสเอช 10,143.60