Daily Archives: 07/06/2019

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อEZ-Nette no.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เบตเตอร์ เมดิคอล 5,350

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อขวดซัคชั่น ขนาด 4000 พร้อมฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.อินโฟ เมดิคอล 7,600

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ยู พี เมดิคอล 47,900

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ 6,227.40

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ิอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ 10,000

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ-ท8,695