Daily Archives: 05/06/2019

ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญซื้อSkin staple,disposable-35WB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 12,572.50 (5 มิย. 62)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อSteam Indicator Tape1/2 ขนาด 12mmx50m โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิมม์ 6,500

เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.พีพีเอส 7,590 (5 มิย. 62)

เผยแพร่สาระสำคัญซื้อ 1243A Steri Gage Comply Steam Integrator 500EA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 37,450 (5 มิย. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ิอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ 151,512

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ-ท-62155

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปรากาศ-ท-62160

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาส-ท-62161