Monthly Archives: May 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ท8,600

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ท37,331

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62148

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อBlood Administration set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.บีเวอร์ 15,000 (30 พค. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โกร๊ธ ซัพพลาย 23,430

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ยูพี เมดิคอล 47,900

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อEZ-Nette no.1 (finger) 14mm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เบตเตอร์ 5,350

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ 97,870

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ท62060

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62136

เผยแพร่สาระสำคัญ งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญ 170,686.40

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิลลิค 17,900

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.พีเอ็นเอ็น 61,274

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 32,830

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 44,600

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ไซเอนซ์ เมด 18,000

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เอเซีย เมดิคอล 28,690

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน ประกาศผลผู้ชนะ

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อกระดาษบันทึกอุณหภูมิเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.โพส เฮลท์ แคร์ 25,666.60 (27 พค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ 338,582.50

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ท 62158

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ท 62151

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ท 62148

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ท 62155

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสสเอช 11,449

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ1243A steri gage comply steam integrator 500Ea โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสสเอช 37,450 (24 พค. 62)

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อSteam indicator tape 1/2 ขนาด 12mmx50m โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ซิมม์ 6,500

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พี พี เอส ฮอสพิทอล 7,590

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62153

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 เครื่อง โดยเฉพาะวิธีเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62141

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิลลิค 10,165 (24 พค. 62)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ-ท62153

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ-ท62152

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62152

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อFiAPC Probe 2200 A,2.3mm,Flexible,Length 2.2m โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีดี คลีนิก 19,000

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อขวดซัคชั่น ขนาด 4000ml พร้อมฝา สำหรับเครื่อง suction SMAF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.อินโฟ เมดิคอล 7,600

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เมดิทอป 14,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62149

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

1.ราคากลาง ราคากลาง 2. แบบ ปร. 5 (1) และ ปร. 4 ราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อPose-PE Surgical Gown สีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โพสเฮลท์แคร์ 12,500 (22 พค. 62)

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อSkin stapler,disposable-35wb โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสสเอช 12,572.50 (22 พต. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ 15,750

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้่อข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ (รุ่น Attune PS Knee) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.จอห์นสัน 75,000 (21 พค. 62)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้่อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 15,550

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้่อ IV set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เมดิทอป 37,440 (21 พค. 62)