Monthly Archives: April 2020

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.พีพีเอส 8,700

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.พีเอ็นเอ็น 11,430

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab88,000

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab6,400

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผุ้ชนะ lab9,285

พญ.ภัสสรา อิฐสถิตไพศาล พร้อมครอบครัว เเละ ตระกูลเนาวรัตโนภาส

วันที่ 29 เมษายน 2563 พญ.ภัสสรา อิฐสถิตไพศาล พร้อมครอบครัว เเละ ตระกูลเนาวรัตโนภาส บริจาคเครื่อง High Flow Nasal Cannula จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และบริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท แก่โรงพยาบาลจอมทอง

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 39,585

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.ลานาลิติค 14,400 (30 เมย. 63)

เผยแพร่ร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (งบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่ร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (งบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ร่างประกาศ  ร่างประกาศประกวดราคา ร่างเอกสารประกวดราคา ร่างเอกสารประกวดราคา คุณลักษณะเฉพาะ คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง ราคากลาง

ผู้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ วันที่ 27-28 เมษายน 2563

ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมอบผ่านสิ่งของที่บริจาคให้กับโรงพยาบาลจอมทองในช่วงเวลาที่มีการระบาดของโรค COVID-19 ทีมงานทุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานเพื่อผ่านพ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้ เเละจะทำหน้าที่ในการดูเเลรักษาให้ดีที่สุด โรงพยาบาลจอมทองขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เเละกำลังใจมากมายที่ส่งต่อมา เเละเราสัญญาว่า.. เราจะสู้ไปด้วยกัน วันที่ 27-28 เมษายน 2563

ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเม้นท์ 14,300 (3 เมย. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab221,950

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab132,670

เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab14,420

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บัญชีรายการวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบแนบ ร้านพงศ์เวชภัณฑ์ 25,000.-

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องอบผ้า ขนาด 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องอบผ้า ขนาด 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง  ราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องอบผ้า ขนาด 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องอบผ้า ขนาด 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ  ประกาศผู้ชนะฯ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบแนบ บ.คิว.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 113,810

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab20,515

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab50,316.75

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบแนบ บ.แอฟฟินิเท็ค จำกัด 43,210.-

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab262,640

ผู้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ วันที่23-24เมษายน 2563

ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมอบผ่านสิ่งของที่บริจาคให้กับโรงพยาบาลจอมทองในช่วงเวลาที่มีการระบาดของโรค COVID-19 ทีมงานทุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานเพื่อผ่านพ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้ เเละจะทำหน้าที่ในการดูเเลรักษาให้ดีที่สุด โรงพยาบาลจอมทองขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เเละกำลังใจมากมายที่ส่งต่อมา เเละเราสัญญาว่า.. เราจะสู้ไปด้วยกัน วันที่ 23-24 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab93,475.20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab15,000

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab93,518_NEW

คณะสงฆ์วัดพระธาตุศรีจอมทอง และ คณะศิษยานุศิษย์พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)

วันที่ 20 เมษายน 2563 คณะสงฆ์วัดพระธาตุศรีจอมทอง และ คณะศิษยานุศิษย์พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) บริจาคเตียงห้องพักพยาบาล จำนวน 10 เตียง Faceshield จำนวน 80 ชิ้น และแอลกอฮอล์ 10 แกลลอนให้เเก่โรงพยาบาลจอมทอง วันที่ 23 เมษายน 2563 วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ได้จัดโรงทานก๋วยเตี๋ยวมาบริการ แก่แพทย์ และพยาบาล เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ โรงพยาบาลจอมทอง ณ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ACCU CHEK SAFE-T-PRO UNO 200 จำนวน 20 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab7,982.20

ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน 24 รายการ

ราคากลาง 4. ราคากลาง

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน 24 รายการ (เผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 24-30 เม.ย. 63)

ร่างประกาศประกวดราคา 1.ร่างประกาศประกวดราคา ร่างเอกสารประกวดราคา 2.ร่างเอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทย์ 24 รายการ 3.SPEC วัสดุวิทย์ 24 รายการ ราคากลาง  4. ราคากลาง

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เดรเกอร์ 7,490

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซีเอสเอ็ม เมด 30,000

ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ EIA

ประกาศเผยแพร่แผน แผนจ้างที่ปรึกษาโครงการ EIA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab321,616

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab94,060

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab19,194

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Sterile gel 5g โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิลลิค 5,350 (23 เมย. 63)

ผู้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ วันที่ 21-22 เมษายน 2563

ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมอบผ่านสิ่งของที่บริจาคให้กับโรงพยาบาลจอมทองในช่วงเวลาที่มีการระบาดของโรค COVID-19 ทีมงานทุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานเพื่อผ่านพ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้ เเละจะทำหน้าที่ในการดูเเลรักษาให้ดีที่สุด โรงพยาบาลจอมทองขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เเละกำลังใจมากมายที่ส่งต่อมา เเละเราสัญญาว่า.. เราจะสู้ไปด้วยกัน วันที่ 21-22 เมษายน 2563

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 128,400

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 27,820 (22 เมย. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 9,400

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ผู้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ วันที่ 20 เมษายน 2563

ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมอบผ่านสิ่งของที่บริจาคให้กับโรงพยาบาลจอมทองในช่วงเวลาที่มีการระบาดของโรค COVID-19 ทีมงานทุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานเพื่อผ่านพ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้ เเละจะทำหน้าที่ในการดูเเลรักษาให้ดีที่สุด โรงพยาบาลจอมทองขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เเละกำลังใจมากมายที่ส่งต่อมา เเละเราสัญญาว่า.. เราจะสู้ไปด้วยกัน วันที่ 20  เมษายน 2563

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เคพีเค เมดิคอล 5,400

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เอ็มดีซี 33,500

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ไทยก๊อส 11,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิลลิค 21,638

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.สไปโรเมด 67,500