การจัดซื้อจัดจ้าง

13/01/2021 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 41 รายการ ด้วยวิธี e-bidding
11/01/2021 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
08/01/2021 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/01/2021 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 41 รายการ ระยะเวลาเช่า 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 6-12 มกราคม 2564
04/12/2020 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)
18/11/2020 เผยแพร่ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/10/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงปม.2564
22/10/2020 เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/10/2020 ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
21/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุกาแรพทย์ จำนวน ๑ รายการ น้ำยา Dertergent Intermediate สำหรับล้างเครื่อมืออัตโนมัติ จำนวน ๙๕ แกลลอน ด้วยวิธีประกดวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
15/09/2020 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (สายสวนหลอดเลือดดำ) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ (ครั้งที่ 2) ปีงปม.2564
14/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุเย็บแผล จำนวน ๓๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ก๊อสและสำลี) จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Syringe จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน ๖๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/09/2020 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (สายสวนหลอดเลือดดำ) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ คือข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 140 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/09/2020 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (น้ำยาล้างเครื่องมือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
03/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
03/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๙ หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/08/2020 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (สายสวนหลอดเลือดดำ) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/08/2020 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 64,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/08/2020 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/08/2020 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุเย็บแผล จำนวน 31 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/08/2020 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Syringe จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/08/2020 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ก๊อสและสำลี)จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/08/2020 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 7 รายการ(โลหะดามกระดูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
27/08/2020 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ คือ ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 140 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
24/08/2020 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ปีงปม.2564 ครั้งที่ 2
24/08/2020 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปีงปม.2564 ครั้งที่ 2
21/08/2020 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (งานจักษุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/08/2020 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/08/2020 เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (โลหะดามกระดูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
21/08/2020 เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 140 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
21/08/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ (ยกเว้นชั้น 3) ปีงปม.2564
20/08/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมรายการจัดเก็บภาพและส่งข้อมูลทางการแพทย์ ปี งปม.2564
18/08/2020 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ปีงปม.2564(ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 18-21 ส.ค. 63
18/08/2020 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปีงปม.2564 (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 18-21 ส.ค. 63
14/08/2020 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
13/08/2020 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ปี งปม.2564
13/08/2020 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 14,750 รอบต่อปี ปีงปม.2564
24/07/2020 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/07/2020 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 14,750 รอบต่อปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/07/2020 ประกาศประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมรายการจัดเก็บภาพและส่งข้อมูลทางการแพทย์ ประจำปีงปม. 2564
20/07/2020 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ (ยกเว้นชั้น 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564