การจัดซื้อจัดจ้าง

20/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
17/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนหลอดเลือดดำ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ก๊อสและสำลี จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ข้อสะโพกเทียม) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สารยึดกระดูกชนิดมียาปฏชีวนะ จำนวน 170 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (โลหะดามกระดูก) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/09/2021 ประกาศผู้ชะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (เลนส์แก้วตาเทียมและสารละลายโซเดียม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคจำนวน ๙ หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 งาน วัสดุเย็บแผล จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 77,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/09/2021 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องตรวยอวัยวะภายในด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
02/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
01/09/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 4
01/09/2021 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (สารเคมีผลิตน้ำประปา) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
31/08/2021 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าเทียม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/08/2021 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนหลอดเลือดดำ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26/08/2021 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 14,750 รอบต่อปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)
25/08/2021 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Disopsable Syringe จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25/08/2021 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะ จำนวน 170 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25/08/2021 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อสะโพกเทียม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25/08/2021 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25/08/2021 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาวัสดุการแพทย์ (ข้อเข่าเทียม) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25/08/2021 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (โหะดามกระดูก) 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25/08/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 1 รายการ ระยะเวลาเช่า 1 ปี ประจำปีงปม.2565
25/08/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 2 รายการ ระยะเวลาเช่า 1 ปี ประจำปีงปม.2565
25/08/2021 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (เลนส์แก้วตาเทียมและสารละลายโซเดียมฯ) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
24/08/2021 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ก๊อสและสำลี จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
24/08/2021 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ งาน วัสดุเย็บแผล จำนวน ๒๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
24/08/2021 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
24/08/2021 ประกาศประกวดราคาซื้อ ก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 77,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19/08/2021 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงปม.2565 (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 19 – 24 สิงหาคม 2564
19/08/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
19/08/2021 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เทสลา MRI ประจำปีงปม.2565
18/08/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติพร้อมน้ำยาจำนวน 11 รายการ ระยะเวลาเช่า 1 ปี ประจำปีงปม.2565
18/08/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยาจำนวน 27 รายการ ระยะเวลาเช่า 1 ปี ประจำปีงปม.2565
11/08/2021 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เทสลา (MRI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 สิงหาคม 2564
10/08/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคราเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บภาพและส่งข้อมูลทางการแพทย์ จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
06/08/2021 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)
05/08/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ (ยกเว้นชั้น 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
02/08/2021 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
22/07/2021 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
22/07/2021 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 14,750 รอบต่อปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
21/07/2021 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงปม.2565
21/07/2021 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงปม.2565
21/07/2021 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มก้นวิทยาอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 11 รายการ ประจำปีงปม.2565
21/07/2021 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 27 รายการ ประจำปีงปม.2565
19/07/2021 ประกาศประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บภาพและส่งข้อมูลทางการแพทย์ (PACS) ด้วยวิธี e-bidding ประจำปีงปม.2565