การจัดซื้อจัดจ้าง

09/04/2021 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม จำนวน 2 รายการ
09/04/2021 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 สำหรับแบบห้องผู้ป่วยพิเศษ (ชนิดห้องน้ำด้านหน้า) หรือแบบใกล้เคียง เป็น Modifier AIIR จำนวน 2 งาน
01/04/2021 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม จำนวน 2 รายการ กำหนดการเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 เมษายน 2564
01/04/2021 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 สำหรับแบบห้องผู้ป่วยพิเศษ (ชนิดห้องน้ำด้านหน้า) หรือแบบใกล้เคียง เป็น Modifier AIIR จำนวน 2 งาน กำหนดเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 เมษายน 2564
18/03/2021 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/03/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ 3
17/03/2021 ประกาศผู้ชนะการจำหน่ายบ้านพักข้าราชการระดับ 3-5 ที่ถูกเพลิงไหม้พร้อมรื้อถอนทุบทิ้งจำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/03/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/03/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
08/03/2021 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/03/2021 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
05/03/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 28 รายการ (ครั้งที่ 2)
23/02/2021 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/02/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/02/2021 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/02/2021 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 28 รายการ ประจำปีงปม.2564 (ครั้งที่ 2)
09/02/2021 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/02/2021 เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/02/2021 ประกาศจำหน่ายบ้านพักข้าราชการระดับ 3-5 ที่ถูกเพลิงไหม้พร้อมรื้อถอนทุบทิ้ง จำนวน 1 หลัง วิธีเฉพาะเจาะจง โดยเจรจาตกลงราคา
04/02/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 41 รายการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13/01/2021 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 41 รายการ ด้วยวิธี e-bidding
11/01/2021 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
08/01/2021 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/01/2021 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 41 รายการ ระยะเวลาเช่า 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 6-12 มกราคม 2564
04/12/2020 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)
18/11/2020 เผยแพร่ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/10/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงปม.2564
22/10/2020 เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/10/2020 ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
21/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุกาแรพทย์ จำนวน ๑ รายการ น้ำยา Dertergent Intermediate สำหรับล้างเครื่อมืออัตโนมัติ จำนวน ๙๕ แกลลอน ด้วยวิธีประกดวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
15/09/2020 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (สายสวนหลอดเลือดดำ) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ (ครั้งที่ 2) ปีงปม.2564
14/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุเย็บแผล จำนวน ๓๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ก๊อสและสำลี) จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Syringe จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน ๖๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/09/2020 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (สายสวนหลอดเลือดดำ) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ คือข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 140 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/09/2020 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (น้ำยาล้างเครื่องมือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
03/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
03/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๙ หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/08/2020 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (สายสวนหลอดเลือดดำ) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/08/2020 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 64,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/08/2020 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/08/2020 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุเย็บแผล จำนวน 31 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/08/2020 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Syringe จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)