ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง

30/09/2020 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2020 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2020 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเตรียมน้ำบริสุทธิ์ ยี่ห้อ Watech ประจำปีงปม.2564
23/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องเตรียมน้ำบริสุทธิ์ชนิดเคลื่อนที่ได้ ประจำปีงปม.2564
21/09/2020 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเฝ้าสังเกตอาการผู้ป่วย คสล. 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง
18/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ กลุ่มงานรังสีวิทยา ปีงปม.2564
14/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์แบบ C-ARM ประจำปีงปม.2564
10/09/2020 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฟันภายนอกช่องปาก ปีงปม.2564
09/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์
09/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องรับผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ
09/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
08/09/2020 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ปี 2564
08/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/09/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/08/2020 ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องแพทย์แผนจีน
31/08/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/08/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/08/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/08/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/08/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/08/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มงานประกันสุขภาพ
28/08/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศฯ
28/08/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
27/08/2020 ประกาศผู้ชนะ การเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด พร้อม set จำนวน 10 เครื่อง ปีงปม.2564
26/08/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารและโรเนียวเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
25/08/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/08/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/08/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/08/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/08/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/08/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/08/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/08/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/08/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/08/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/08/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/08/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/08/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/08/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/08/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/08/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/08/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/08/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/08/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง