ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง

24/06/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/06/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/06/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/06/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ิอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/06/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ิอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/06/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ิอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/06/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/06/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ิอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/06/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/06/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/06/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/06/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/05/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน
27/05/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/05/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/05/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/05/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/05/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/05/2019 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ1243A steri gage comply steam integrator 500Ea โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/05/2019 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อSteam indicator tape 1/2 ขนาด 12mmx50m โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/05/2019 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2019 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อขวดซัคชั่น ขนาด 4000ml พร้อมฝา สำหรับเครื่อง suction SMAF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2019 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/05/2019 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อSkin stapler,disposable-35wb โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/05/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/05/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/05/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/05/2019 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ (รุ่น Attune PS Knee) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2019 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2019 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ IV set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2019 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2019 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สไนตรัสอ๊อกไซด์ ขนาดบรรจุ 25 กก.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2019 เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2019 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้มป่น บรรจุ 30กก./ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะ
07/05/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง