สาระสำคัญของข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ววิธีเฉพาะเจาะจง

21/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Three ways stopcokc โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Bac./Vital Filter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ EZ-Net #1 นิ้วมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Steri-strip RF. 1/4×3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Single Use Hemoclip 2300 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ
15/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อหลอดทดสอบทางชีวภาพสำหับก๊าซฟอร์มัลดิไฮด์ (SCBI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อผ้าปิดจมูก 3 ชั้่น แบบคล้องหู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Pose-PE Surglcal Gown สีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อสติกเกอร์ตีป้าย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเข็มแผง 0.25*50mm ยี่ห้อ tony สำหรับฝังเข็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อDisposable needle 18*1.1/2″ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อถุงมือยางศัลยกรรม Sterile latex surgical glove no.6.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/12/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/12/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้ัอวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/12/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างตรวจวิเคราะห์ผู้ป่วยด้วยคลื่นกำธรแม่เหล็กไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/12/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/12/2019 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
25/12/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ9680 Professional bladeโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/12/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อStretch VL Ureteral stent set 6F/22-30cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง