สาระสำคัญของข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ววิธีเฉพาะเจาะจง

31/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซิื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซืิ้อ Microrub blue 300ml. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
26/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเครื่องพิมพ์ความร้อน จำนวน1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Hem-o-lok ML clips (Green) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Web bandage 64yds non sterile lintech new โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Stretch VL Ureteral Stent set 6F/22-30cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ T-way โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อน้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ เอนไซน์เมติค (Aniosyme Synergy 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Praietene Light PP 30*30cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Tergezyme โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Uring Bag 2000 ML เทล่าง Taining โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Umonium 38 Sterily 5000cc. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/03/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง