สาระสำคัญของข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ววิธีเฉพาะเจาะจง

13/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อMicro car forceps by Hartmann,0.8x4mm,straight โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อDisposable Blood Pressure Transducer Edward โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญสัญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญสัญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 62รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญสัญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อสายสวนหลอดเลือดชนิดชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Certofix Trio V720 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 19 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 20 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ IV set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ IV Set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ ชุดล้างทำความสะอาดภายในข้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/08/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/08/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อSterile gel 5g โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/08/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/08/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/08/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/08/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง