สาระสำคัญของข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ววิธีเฉพาะเจาะจง

23/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัดสุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัดสุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัดสุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัดสุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อขวดอาหารเพาะเชื้อในเลือดสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าและเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Accutrend Plus Lactate จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง