สาระสำคัญของข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ววิธีเฉพาะเจาะจง

21/03/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อสำลีก้อน ขนาด 0.35 กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อDisposable Electrode Micropore Adult โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/03/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อBlood Administration set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อFace Mask 3ply Ear loop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/03/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/03/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/03/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/03/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/03/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/03/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/03/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ 1243A Steri gage comply steam integrator 500EA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/03/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ waterlock2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/03/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
06/03/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/03/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/03/2019 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2019 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ
26/02/2019 เผยแพร่สาระสำคัญซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/02/2019 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
26/02/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/02/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/02/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อStretch VL Ureteral Stent set 6F/22-30 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/02/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/02/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/02/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/02/2019 เผยแพร่สาระสำคัญซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/02/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/02/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/02/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง