สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว

12/10/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/08/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/07/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/06/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/04/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/02/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อNasal Pack 6.0 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ด้วยวิธี e-bidding
19/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว ประจำปีงปม.2563
18/11/2019 สาระสำคัญของโครงการซื้อวัสดุบริโภค 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ โดยวิธีe-bidding ปี งปม.2563
29/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ ประจำปีงปม.2563
18/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงปม.2563
01/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฯ ประจำปีงปม.2563
30/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ประจำปีงปม.2563
24/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาถ่ายเอกสารฯ ประจำปีงปม.2563
19/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญในใบสั่งจ้างเหมากำจัดขยะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงปม.2563
06/08/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้่อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/01/2019 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ
04/09/2018 เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
21/06/2018 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 5 รายการ
19/06/2018 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคาร รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ และงานปรับปรุงถนน คสล. รพ.สต.บ้านขุนแตะ
19/06/2018 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงหลังคา รพ.สต.ดอยอินทนนท์
01/06/2018 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ
01/05/2018 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปา รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด
30/04/2018 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนเป็นแบบ Inverter รวมอุปกรณ์ประกอบงานติดตั้งและรื้อถอน จำนวน 157 เครื่อง