สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว

18/11/2019 สาระสำคัญของโครงการซื้อวัสดุบริโภค 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/08/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้่อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/01/2019 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ
04/09/2018 เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
21/06/2018 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 5 รายการ
19/06/2018 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคาร รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ และงานปรับปรุงถนน คสล. รพ.สต.บ้านขุนแตะ
19/06/2018 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงหลังคา รพ.สต.ดอยอินทนนท์
01/06/2018 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ
01/05/2018 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปา รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด
30/04/2018 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนเป็นแบบ Inverter รวมอุปกรณ์ประกอบงานติดตั้งและรื้อถอน จำนวน 157 เครื่อง