สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว

25/08/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/08/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2021 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม จำนวน 2 รายการ
25/05/2021 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/05/2021 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/05/2021 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/05/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญางานก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 สำหรับแบบห้องผู้ป่วยพิเศษ (ชนิดห้องน้ำด้านหน้า) หรือแบบใกล้เคียง เป็น Modifire AIIR สัญญาเลขที่ 45/2564
19/05/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญางานก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 สำหรับห้องผู้ป่วยพิเศษ (ชนิดห้องน้ำด้านหน้า) หรือแบบใกล้เคียงเป็น Modifier AIIR ตามสัญญาเลขที่ 45/2564 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
18/05/2021 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/04/2021 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/2021 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 1 รายการ
23/03/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ สัญญาเลขที่ 29/2564
19/02/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 11 รายการ
18/02/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาเช่าเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 2 รายการ
09/02/2021 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/12/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว ประจำปีงปม.2564
12/10/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2020 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำปีงปม.2564
30/09/2020 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 14,750 รอบต่อปี ประจำปีงปม.2564
30/09/2020 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ปี งปม.2564
16/09/2020 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ ประจำปีงปม.2564
16/09/2020 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ (ยกเว้นชั้น 3) ประจำปีงปม.2564
11/09/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/08/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/07/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/06/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/04/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/02/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อNasal Pack 6.0 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ด้วยวิธี e-bidding
19/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว ประจำปีงปม.2563
18/11/2019 สาระสำคัญของโครงการซื้อวัสดุบริโภค 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ โดยวิธีe-bidding ปี งปม.2563
29/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ ประจำปีงปม.2563
18/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงปม.2563
01/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฯ ประจำปีงปม.2563
30/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ประจำปีงปม.2563
24/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาถ่ายเอกสารฯ ประจำปีงปม.2563
19/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญในใบสั่งจ้างเหมากำจัดขยะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงปม.2563
06/08/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง