สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว

19/02/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 11 รายการ
18/02/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาเช่าเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 2 รายการ
09/02/2021 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/12/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว ประจำปีงปม.2564
12/10/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2020 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำปีงปม.2564
30/09/2020 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 14,750 รอบต่อปี ประจำปีงปม.2564
30/09/2020 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ปี งปม.2564
16/09/2020 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ ประจำปีงปม.2564
16/09/2020 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ (ยกเว้นชั้น 3) ประจำปีงปม.2564
11/09/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/08/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/07/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/06/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/04/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/02/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อNasal Pack 6.0 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/01/2020 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ด้วยวิธี e-bidding
19/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว ประจำปีงปม.2563
18/11/2019 สาระสำคัญของโครงการซื้อวัสดุบริโภค 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ โดยวิธีe-bidding ปี งปม.2563
29/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ ประจำปีงปม.2563
18/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงปม.2563
01/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฯ ประจำปีงปม.2563
30/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ประจำปีงปม.2563
24/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาถ่ายเอกสารฯ ประจำปีงปม.2563
19/09/2019 เผยแพร่สาระสำคัญในใบสั่งจ้างเหมากำจัดขยะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงปม.2563
06/08/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้่อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/01/2019 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ
04/09/2018 เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
21/06/2018 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 5 รายการ
19/06/2018 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคาร รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ และงานปรับปรุงถนน คสล. รพ.สต.บ้านขุนแตะ
19/06/2018 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงหลังคา รพ.สต.ดอยอินทนนท์
01/06/2018 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ
01/05/2018 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปา รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด
30/04/2018 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนเป็นแบบ Inverter รวมอุปกรณ์ประกอบงานติดตั้งและรื้อถอน จำนวน 157 เครื่อง