เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 29 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  1. เผยแพร่สาระสำคัญสัญญา เผยแพร่สาระสำคัญสัญญา PCL
  2. สัญญาเช่าเครื่อง PCL scan สัญญาเช่า บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง
Print This Page