เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  1. เผยแพร่สาระสำคัญสัญญา เผยแพร่สาระสำคัญสัญญา บจก เมดวัน
  2. สัญญาเช่าเครื่อง บจก เมด-วัน  สัญญาเช่าเครื่อง บจก เมด-วัน
Print This Page