Daily Archives: 08/07/2019

เผยแพร่สาระสำคัญซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 6262185

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ-ท-62185

ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ

ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 42,200