Daily Archives: 06/02/2019

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 13,572

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท62021

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท62019

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท62008

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อกระดาษ EKG จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อกระดาษ EKG จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 267,960.-