Daily Archives: 05/02/2019

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา L106

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ท 62080

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อPose-Dex2.4%+Pose Deac+Strip Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โพสเฮลท์แคร์ 20,499.90

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเม้นท์ 31,380

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท62068

เผยแพร่สาระสำคัญซื้อ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62075

เผยแพร่สาระสำคัญซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62078