EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
  1. ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์
  2. นโยบายของผู้บริหาร
  3. โครงสร้างโรงพยาบาลจอมทอง
  4. หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  6. ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  7. ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน
  8. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน
  9. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
  10. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
  11. พระราชบัญญัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
  12. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2562
  13. ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
  14. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
  15. จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
 2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)
 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 5. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
 6. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
  1. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  Link: http://chomthonghospital.go.th/cth2015/?p=37273

2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

(1)  แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2564    Link:  http://chomthonghospital.go.th/cth2015/?p=35276

(2)  แผนจัดซื้องบลงทุน ปี 2564  Link:  http://chomthonghospital.go.th/cth2015/?p=36211

3. ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

(1.) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563)   Link:  http://chomthonghospital.go.th/cth2015/?p=37264

(2)  รายงานผลการจัดซื้อ งบลงทุน ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564   Link:    http://chomthonghospital.go.th/cth2015/?p=37267

4. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

หนังสือแจ้งเวียน แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรฯ  Link:  http://chomthonghospital.go.th/cth2015/?p=37276

5. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบ สขร.1)

EB 5 ข้อ 2 เดือน ตุลาคม 63     Link:  http://chomthonghospital.go.th/cth2015/?p=37135

EB 5 ข้อ 2 เดือน พฤศจิกายน 63    Link:  http://chomthonghospital.go.th/cth2015/?p=37270

EB 5 ข้อ 2 เดือน ธันวาคม 63    Link: http://chomthonghospital.go.th/cth2015/?p=37261

10.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

11.คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) (ถ้ามี) (เฉพาะสสอ.และสสจ.)

Print This Page