EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

  1. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS ที่แสดงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน มี รายละเอียดดังนี้
    1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน

ทำเนียบผู้บริหาร.pdf

1.2 นโยบายของผู้บริหาร

นโยบายผู้บริหาร

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้าง กรอบอัตรากำลัง

1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม MOPH

vision

1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม (สามารถ Link จากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้)

ยุทธศาสตร์ชาติ

1.7 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

มาตรฐานทางจริยธรรม

1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

1.10 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อินโฟ คกก จริยธรรม

1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

MoPH Code of Conduct

2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

เล่มยุทธศาสตร์ รพ.จอมทอง

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลจอมทอง 2563

3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (ทุกแผน)

แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินโครงการ

4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

Planfin2563

5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และกรณีร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาการร้องเรียน.pdf

6. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการ และการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน.pdf

7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

    7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีที่ผ่านมา.pdf

    7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี.pdf

    7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี.pdf

    7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความชัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

http://chomthonghospital.go.th/cth2015/?cat=817

   7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)

http://chomthonghospital.go.th/cth2015/?cat=26

8. มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน

http://chomthonghospital.go.th/cth2015/?cat=820

9. มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ.pdf

2. หลักฐานข้อ 1) ถึงข้อ 9) จะต้องมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 9 ข้อ 5แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

     ผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ เมื่อตรวจหลักฐานตามข้อ 1.10 ที่เป็นอินโฟกราฟิก อนุโลมไม่ต้องมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและทุกภาพอินโฟกราฟิก

Print This Page