ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ก๊อสและสำลี จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ก๊อสและสำลี จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  1. ประกาศฯ  ประกาศ
  2. เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา
  3. คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ
  4. ราคากลาง  ราคากลาง
Print This Page