ราคากลางการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงปม.2565

ราคากลาง ราคากลางเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดฯ ปี 65

Print This Page