EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ใช้ชัดเจน

1.1บันทึกข้อความการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 4 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ

1.2หนังสือจัดสรรงบประมาณ

EB 4 ข้อ 1.2 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2

1.3แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

EB 4 ข้อ 1.3 แผนการจัดซื้องบดำเนินงาน   EB 4 ข้อ 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

1.4คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

EB 4 ข้อ 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ

1.5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 4 ข้อ 1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ

1.6Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS   Link:  http://chomthonghospital.go.th/cth2015/?cat=28

2.รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงานทุก 6 เดือน)

2.1หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 4 ข้อ 2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ

2.2รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

EB 4 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2564

2.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 4 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ

2.4Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS  Link:   http://chomthonghospital.go.th/cth2015/?cat=26

3.การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

3.1หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กำกับ สอบทาน (ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท)

EB 4 ข้อ 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบฯ

3.2หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 4 ข้อ 3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่

3.3แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มีการนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุแนบกับชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย โดยแสดงในทุกไตรมาส ๆ ละ 2 ชุด (ที่ไม่ช้ำกัน)

ไตรมาสที่ 1      ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563  

EB 4 ข้อ 3.3 (1) ใบสำคัญการเบิก ไม่เกินแสน     EB 4 ข้อ 3.3 (2) ใบสำคัญการเบิก เกินแสน

ไตรมาสที่ 2      ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน มกราคม 2564 – มีนาคม 2564

ไตรมาสที่ 3      ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน เมษายน 2564 – มิถุนายน 2564

ไตรมาสที่ 4      ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน กรกฎาคม 25864 – กันยายน 2564

4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 4 ข้อ 3.4 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล

5.Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน เฉพาะข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.2 ในระบบ MITAS  Link:   http://chomthonghospital.go.th/cth2015/?p=37276

Print This Page