ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 210 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 210 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศ ครั้งที่ 2

2.  เอกสารประกวดราคา(ครั้งที่ 2)

3. คุณลักษณะเฉพาะ ครั้งที่ 2

4. ราคากลาง ครั้งที่ 2

Print This Page