เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์สูบตะกอนกลับในระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์สูบตะกอนกลับในระบบบำบัดน้ำเสีย

Print This Page