ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๒๑๐ รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๒๑๐ รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.  ประกาศฯ

2. เอกสารประกวดราคาฯ

3. คุณลักษณะเฉพาะ

4. ราคากลาง

Print This Page