ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ ถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อ จำนวน ๑๕,๒๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ ถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อ จำนวน ๑๕,๒๐๐ กล่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1.  ประกาศฯ

2. เอกสารประกวดราคา

3.  คุณลักษณะเฉพาะ

4.  ราคากลาง

Print This Page