ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (โลหะดามกระดูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (โลหะดามกระดูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1. ประกาศ  ประกาศฯ
  2. เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา
  3. คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ โลหะดามกระดูกฯ
  4. ราคากลาง  ราคากลาง โลหะดามกระดูกฯ
Print This Page