ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (ข้อสะโพกเทียม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (ข้อสะโพกเทียม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1.  ประกาศ  ประกาศฯ
  2.  เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา
  3.  คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะข้อสะโพกเทียม
  4. ราคากลาง  ราคากลาง ข้อสะโพกเทียม
Print This Page