ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (ข้อเข่าเทียม) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (ข้อเข่าเทียม) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1. ร่างประกวดราคา  ร่างประกาศฯ
  2. ร่างเอกสารประกวดราคา  ร่างเอกสารประกวดราคาฯ
  3. คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะข้อเข่าเทียม
  4. ราคากลาง  ราคากลางข้อเข่าเทียม
Print This Page