เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์อณูชีวโมเลกุลเพื่อหาเชื้อ SAVS-COV-2 ด้วยวิธี PCR

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญา เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่อง PCR ปี 65

Print This Page