ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจอมทอง ครั้งที่ 2/2561

ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจอมทอง ครั้งที่ 2/2561

เรื่อง  1 กำหนดนโนบาย จัดทำแผนการ Green&Clean Hospital อย่างมีส่วนร่วม                    ของคนในองค์กร

       2 เตรียมความพร้อมเพื่อรับการ Re-Accreditation

Print This Page