ประกาศผู้ชะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (เลนส์แก้วตาเทียมและสารละลายโซเดียม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (เลนส์แก้วตาเทียมและสารละลายโซเดียม)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ  ประกาศผู้ชนะ

Print This Page