ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (สารเคมีผลิตน้ำประปา) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (สารเคมีผลิตน้ำประปา) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  1.  ประกาศประกวดราคา  ประกาศฯ
  2.  เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคาฯ
  3.  คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ
  4.  ราคากลาง  ราคากลาง
Print This Page