เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เทสลา (MRI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 สิงหาคม 2564

  1. ร่างประกาศ e-bidding  1. ร่างประกาศ MRI ปี 65
  2. ร่างเอกสารประกวดราคา 2. ร่างเอกสารประกวดราคา MRI ปี 65
  3. รายละเอียดงานจ้าง MRI ปี 65 3. รายละเอียดงานจ้าง MRI ปี 65
  4. ราคากลาง 4. ราคากลาง MRI ปี 65
Print This Page