ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงปม.2565

  1. ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือด ปี 65
  2. เอกสารประกวดราคา ้เอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือด ปี 65
  3. รายละเอียดการเช่า TOR เช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดพร้อมน้ำยา 1 รายการ ปี 65
  4. ราคากลาง  ราคากลางเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดฯ ปี 65
Print This Page