ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มก้นวิทยาอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 11 รายการ ประจำปีงปม.2565

  1. ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา ปี 65
  2. เอกสารประกวดราคา เอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา ปี 65
  3. รายละเอียดการเช่า TOR เช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาพร้อมน้ำยา 11 รายการ ปี 65
  4. ราคากลาง  ราคากลางเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาฯ ปี 65
Print This Page