ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 27 รายการ ประจำปีงปม.2565

  1. ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคเช่าเครื่องตรวจชีวเคมีในเลือดปี 65
  2. เอกสารประกวดราคา เอกสารประกวดราคเช่าเครื่องตรวจชีวเคมีในเลือดปี 65
  3. รายละเอียดการเช่า TOR เช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดพร้อมน้ำยา 27 รายการ ปี 65
  4. ราคากลาง ราคากลางเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดฯ ปี 65
Print This Page