ราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ (ยกเว้นชั้น 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ราคากลาง ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดปี 65

Print This Page