คุณสิริมา ศรีสมบูรณ์ และคุณพีระพร เพิ่มวารี โดยการประสานงานของแม่หลวงเพ็ญจันทร์ แสนสามก๋อง และคุณจันทร์ดี สังขรักษ์ บริจาค เตียง 3 ไก จำนวน 6 เตียง จาก

วันที่ 13 มค.64 นพ.สัมพันธ์
ก๋องเงิน ผู้อำนวยการ รพ.จอมทอง และ คุณ นพวรรณ อูปคำ หัวหน้าพยาบาล รพ.จอมทอง รับบริจาค เตียง 3 ไก จำนวน 6 เตียง จาก คุณสิริมา ศรีสมบูรณ์ และคุณพีระพร เพิ่มวารี โดยการประสานงานของแม่หลวงเพ็ญจันทร์ แสนสามก๋อง และคุณจันทร์ดี สังขรักษ์ โรงพยาบาลจอมทองกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

Print This Page