ราคากลางงานก่อสร้างอาคารเฝ้าสังเกตอาการผู้ป่วย คสล. 1 ชั้น จำนวน 1หลัง

ราคากลาง และแบบประมาณราคากลาง ปร. 4 ปร. 5 และปร. 6ราคากลางงานก่อสร้าง 476000.-

Print This Page