เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ (ยกเว้นชั้น 3) ประจำปีงปม.2564

เผยแพร่สาระสำคัญ เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างทำความสะอาด

Print This Page